Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

2607 cd01 500

piavalesca:

poppy fields and dark woods

Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
2633 0a38 500

i-doll:

0910; the roofs of Edinburgh

Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
3103 6d02 500
Reposted fromsarazation sarazation vialekkaprzesada lekkaprzesada
2667 0b75 500
Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
2679 dd9f 500
Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
2758 e0fe 500
Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele vialekkaprzesada lekkaprzesada
2919 dca7
Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
2941 712b 500

tippvny:

i love the morning sky

Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
2976 2ade 500

dennybitte:

on your side

by Denny Bitte

Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
2999 024e 500
Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra vialekkaprzesada lekkaprzesada
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaasylopath asylopath
Na sam dźwięk Twojego głosu zmieniłabym zdanie..
— Nicholas Sparks, I wciąż ją kocham
8316 c60e
Reposted frombeatkazz beatkazz viagdziejestola gdziejestola
1438 2c30 500
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl