Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

"W ilu objęciach musiałaś się znaleźć, by w końcu stać się tym, kim jesteś".
— F.M.
Reposted fromdilma dilma vialekkaprzesada lekkaprzesada
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało,
a to co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromxironical xironical vialekkaprzesada lekkaprzesada

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromborn2die born2die vialekkaprzesada lekkaprzesada
Pamięci nie obowiązuje wzajemność (...).
— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted from21gramow 21gramow vialekkaprzesada lekkaprzesada

Bardzo się zestarzałam w tym roku

Reposted fromosiaka osiaka vialekkaprzesada lekkaprzesada

September 11 2017

Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
4918 b9f2
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viascorpix scorpix
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
0799 2beb 500
Reposted fromfelicka felicka viagdziejestola gdziejestola
4037 7976
Reposted frommaim-me maim-me viagdziejestola gdziejestola
4893 f31b
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viagdziejestola gdziejestola
6196 9a3f
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viagdziejestola gdziejestola
5393 f5fb
Reposted fromfatique fatique viagdziejestola gdziejestola
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl