Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

7790 b00b
Reposted fromniewychowana niewychowana viauseeidream useeidream
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viauseeidream useeidream
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viaatramentovva atramentovva
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viarugia rugia
4241 2dad
Reposted fromkropki kropki viagdziejestola gdziejestola
Chcąc sprowadzić to wszystko na właściwe tory, musiałbym chyba przespać tyle nocy ile nie przespałem...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
7572 5114 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagdziejestola gdziejestola
1131 fb18
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viagdziejestola gdziejestola
4241 2dad
Reposted fromkropki kropki viagdziejestola gdziejestola
Chcąc sprowadzić to wszystko na właściwe tory, musiałbym chyba przespać tyle nocy ile nie przespałem...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabrzask brzask
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromwaflova waflova viaveronca veronca
Reposted fromFlau Flau viaasylopath asylopath
Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą, co robić w deszczowe dni.
— S. King, Christine
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa. 
— Halina Poświatowska
Niektórzy ludzie po prostu nie potrafią mówić o swoich miłościach, ale to wcale nie znaczy, że nie kochają.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
I czując Cię obok, opowiem o wszystkim. Jak często się boję i czuję się nikim.
— Myslovitz
Byłam niesamowicie dobra, jeśli szło o problemy innych. Tylko z własnymi nie umiałam sobie poradzić.
— Christiane Felscherinow, My dzieci z dworca ZOO
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromoutcat outcat vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl